Projekt obejmuje poprawę warunków i jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Łukowskiego. Realizowany będzie na obszarze miasta Łuków, na terenie ZS nr 1 w Łukowie zlokalizowanego przy Alejach Kościuszki 10 w Łukowie (nr działek 7696 i 9742). Swoim zakresem obejmuje przebudowę i remont dwóch największych budynków ZS nr 1 w Łukowie warsztatów/pracowni szkolnych, budowę dwóch 2-kond. budynków warsztatowych, a także rozbiórkę trzech budynków parterowych (brak możliwości adaptacji, zbyt mała pow. użytkowa, niefunkcjonalność pomieszczeń).

    Umowa o dofinansowanie Projektu ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Nr RPLU.13.06.00-06-0003/16-00 pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Łukowskim została podpisana w dniu 3 lipca 2017r. Całkowita wartość projektu według umowy wynosi 8 786 946,49 PLN, całkowite wydatki kwalifikowane Projektu 8 230 649,79 PLN. Instytucja Zarządzająca przyznała Powiatowi Łukowskiemu dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 3 000 000,00 PLN, co stanowi 36,45% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

    W drodze przetargu nieograniczonego jako Wykonawcę robót wyłoniono Firmę Handlowo – Usługową Jerzy Gajownik, ul. Prosta 3, 21-470 Krzywda. W dniu 28 grudnia 2017 roku Powiat Łukowski, reprezentowany przez Janusza Kozioła - Przewodniczącego Zarządu Powiatu oraz Włodzimierza Wolskiego - Członka Zarządu Powiatu, podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową warsztatów szkolnych z Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy opiewa na kwotę brutto 6 302 942,90zł, z terminem rękojmi wynoszącym 84 miesiące i skróceniem terminu wykonania zamówienia o 217 dni. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową planowany jest na dzień 25 stycznia 2019 roku.

    W dniu 03 stycznia 2018 r. przekazano protokolarnie teren budowy i rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych. Funkcję kierownika budowy pełni Pan Jan Cabaj, natomiast funkcję nadzoru inwestorskiego sprawuje Pan Marek Janiszek - Usługi Inwestycyjne Marek Janiszek, ul. Kilińskiego 58, 21-400 Łuków, w branży konstrukcyjno – budowlanej; Piotr Bosek – branża sanitarna, Konrad Wereszczyński – branża elektryczna. Inspektorzy nadzoru zostali wybrani zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Zapytania ofertowego. Wartość sprawowanych usług wynosi łącznie 48 500zł.

W ramach projektu planuje się doposażenie 11 pracowni /warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt zgodny z rekomendacjami KOWEZiU.
W skład zakupywanego sprzętu będą wchodzić:

Lp. Nazwa pracowni

Nr sali

Wyposażenie z 13.6
1. Warsztat I Technik mechanik - montaż maszyn i urządzeń   4  
2. Pracownia
mechatroniki samochodowej
5
 1. Sterownik PLC - 4szt.
 2. Sensoryka systemów pojazdowych - 1szt.
 3. System sterowania silnikiem ZS typu "Common Rail" - 1szt.
 4. Komputer o minimalnych parametrach (i5-4590 1TB 8GB GTX970 Win7 Pro/Win10 Pro - 5 lat gwarancji) - 7szt.
 5. Projektor multimedialny - 1szt.
3. Pracownia montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych 6
 1. Autotransformator trójfazowy - 1szt.
 2. Stanowisko do poszukiwania błędów i uszkodzeń w maszynach - 2szt.
 3. Stanowisko do testowania serwonapędu z hamownicą elektromagnetyczną - 1szt.
 4. Stanowisko do testowania serwonapędu z układem przekształtnikowym i silnikiem uniwersalnym - 1szt.
 5. Stanowisko - napęd sterowany częstotliwościowo z silnikiem asynchronicznym prądu trójfazowego - 2szt.
 6. Stanowisko do badania silnika asynchronicznego - 4szt.
 7. Stanowisko do badania silnika prądu stałego - 3szt.
 8. Stanowisko do badania silnika synchronicznego - 1szt.
 9. Stanowisko do badania silnika krokowego - 1szt.
 10. Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym - 8szt.
 11. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarkąA4 - 1szt.
 12. Projektor multimedialny - 1szt.
 13. Ekran projekcyjny - 1szt.
4. Pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych 7
 1. Miernik zabezpieczeń różnicowo-prądowych -1szt.
 2. Tablica demonstracyjna zawierająca elementy instalacji spotykane w rzeczywistości - 6szt.
 3. Tablica demonstracyjna do przeprowadzania badań - 4szt.
 4. Stanowisko inteligentnej instalacji EIB/KNX wraz z oprogramowaniem -1szt.
 5. Stanowisko inteligentnej instalacji EIB/KNX - 1szt.
 6. Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym - 8szt.
 7. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 - 1szt.
 8. Projektor multimedialny - 1szt.
 9. Ekran projekcyjny - 1szt.
 5. Warsztat II Technik mechanik  – obróbka ręczna  1
 1. Stół ślusarski z wyposażeniem - 10szt.
 6. Pracownia elektrotechniki i  elektroniki samochodowej  10
 1. Aktoryka systemów pojazdowych -1szt.
 2. Zestaw komputerowy -1szt.
 3. Ploter -1szt.
 4. Drukarka + skaner -1szt.
 5. Tablica interaktywna -1szt.
7. Pracownia programowania  obrabiarek sterowanych numerycznie 3,13
 1. Centrum tokarskie CNC z kompletem wyposażenia - 1szt.
 2. Pionowe frezarskie centrum obróbcze z kompletem wyposażenia - 1szt.
 8. Pracownia komunikacji w języku obcym - technik mechanik 17
 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym - 1szt.
 2. Tablica interaktywna - 1szt.
 3. System do nauczania języków obcych - 1szt.
 9. Pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych  8,9
 1. Hydrauliczny podnośnik samochodowy - 1szt.
 2. Linia diagnostyczna - 1szt.
10. Warsztat III Technik mechanik – obróbka maszynowa 2  
11. Warsztat IV – Technik mechanik spawalnictwo 15
 1. Stanowisko do spawania elektrodą otuloną - 3szt.
 2. Stanowisko do spawania i cięcia. Spawarka TIG - 1szt.
 3. Stanowisko do spawania i cięcia.Spawarka MIG - 1szt.
 4. Stanowisko do spawania i cięcia. Przecinarka plazmowa - 1szt.
12. Pracownia techniki biurowej 16
 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym - 1szt.
 2. Urządzenie do frankowania i korespondencji - 1szt.
 3. Urządzenia do kopertowania (kopertownica) - 1szt.
 4. Kserokopiarka - 1szt.
 5. Telewizor - 1szt.
13 Pracownia elektrotechniki i elektroniki 14
 1. Oscyloskop cyfrowy - 6szt.
 2. Częstościomierz - 5szt.
 3. Trenażer z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowany do badań umożliwiających realizację ćwiczeń z zakresu pomiarów: napięcia, natężenia prądu, rezystancji, pojemności, indukcyjności, częstotliwości, mocy - 6szt.
 4. Mostek pomiarowy RLC - 3szt.
 5. Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym - 8szt.
 6. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 - 1szt.
 7. Projektor multimedialny - 1szt.
 8. Ekran projekcyjny - 1szt.

Przetarg na przedmiotowe wyposażenie planowany jest w I kwartale 2019 roku.
W ramach projektu wsparte zostaną zawody wpisujące się w inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego (technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk) i istotne dla lokalnego rynku pracy (technik handlowiec). Podczas realizacji projektu w infrastrukturze szkolnej zostaną wdrożone rozwiązania mające na celu zindywidualizowane podejście do ucznia (prowadzenie zajęć w mniejszych grupach), pomoc kandydatom na uczniów w wyborze odpowiedniej specjalizacji (np. dni otwarte, wizyty studyjne), a także system śledzenia losów absolwentów. Dzięki realizacji projektu zostanie wzmocniona współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, zwiększy się zainteresowanie edukacją zawodów i poprawi się zdawalność egzaminów zawodowych. Spowoduje to zwiększenie liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Kluczowym rezultatem projektu jest rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury, która w 2020 r. wyniesie 200 uczniów.

Ponadto infrastruktura szkolna, dzięki realizacji projektu, zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przez co osoby te będą miały łatwiejszy dostęp do nauki w szkole.